Maple Pommery Glazed Spiral Ham - Christmas Catering - Pusateri's

Maple Pommery Glazed Spiral Ham

$95

Rich ham in a sweet maple Pommery glaze. Boneless (serves 8) Gluten-free.
Serves
1
Quantity